هدف از زندگي

هدف از زندگي

انسان کامل ۱۴ هدف از زندگي قرنها پیش مولانا فرمود: روزها فکرمن این است و همه شب سخنم کـه چـرا غا فل از احـوال دل خویشتـم از کـجا آمـده ام، آمـدنــم بــهـر چه بـود بــه کــجا مــی روم آخــر ننمـایی وطنم مــرغ بــاغ ملــکوتم نیــم از عالم خاک چــند روزی قــفسی ساختــه...
فلسفه فراق

فلسفه فراق

امام زمان ۶ فلسفه فراق فراق و جدائی در فرهنگ بشری موضوعی مطرود و ملعون و نفرين شده است در حالیکه غایت همه امور و روابط حیات اين دنیا به جدائی ختم می شود. پس بايد گفت که آدمی بر غایت امور خود دارای معرفتی برحق نیست و لذا غايت ها عموماً تراژيک هستند زيرا حقشان درک نشده...
داغ فراق

داغ فراق

 انسان کامل ۱۳ داغ فراق در ازل حق از جدائی شد بپا                  طالب حق ز حق شد جدا گابريل مارسل فیلسوف اگزيستانسیالیست مسیحی اروپا که معروف به فیلسوف عواطف بشر است در پاسخی به سارتر، هم مشرب ديگرش می گويد: آنچه که مهم است مرگ «من» نیست بلکه مرگ کسی است که دوستش...
سخنی با جماعت اهل دل!

سخنی با جماعت اهل دل!

امامت ۵ سخنی با جماعت اهل دل! آيا براستی آنچه را که شما در خودتان «دل» می نامید و از آن پیروی میکنید و بدينگونه خود را اهل حال و اهل دل و اهل عشق می خوانید همان «دل» به معنای منظر و خانه خداست؟ آيا محک و میزان و دلیل شما بر اين ادعا چیست؟ اين ادعای بسیار بزرگ و خطیر...
خداشناسی عرفانی (از بت تا امام)

خداشناسی عرفانی (از بت تا امام)

اشراق ۶ خداشناسی عرفانی (از بت تا امام) هر مذهب و مکتبی در معنای نهائی چیزی جز راه و روش ويژه ای برای شناخت خدا و حقیقت و نائل آمدن به مقصود هستی نیست. تفاوت اين راه و روش ها در دو مسئله است: سرعت و کمال! يعنی سريعترين راه رسیدن به حق و رسیدن به کمال حق. از اين منظر...