سه رکن همزیستي

سه رکن همزیستي

جهنم ۱۱ سه رکن همزیستي یک همزیستی پایدار و صالحانه بر سه رکن استوار است: نیاز، اعتقاد، عاطفه. نیازها قلمرو انجام وظیفه اند و بمیزانی که هر فردی وظیفه اش را در قبال طرف مقابل انجام می دهد خود نیز در نیازهایش ارضاء می شود و به ارضائی باعزت می رسد و بی نیاز می گردد. این...
معنای ازدواج

معنای ازدواج

تشیع ۷ معنای ازدواج ازدواج در معنای لغتش عبارت است از دو تا شدن و دوتائی زیستن. این همان هستی من – توئی است. آدمی تاقبل از ازدواج یک هستی منی دارد و فقط من است و در خویش زندگی می کند و برای خویشتن. همه اعمال و روابطش برای خودش می باشد و در قلمرو روانش جز خودش کسی وجود...
فرزند کمتر رفاه بیشتر!؟

فرزند کمتر رفاه بیشتر!؟

برزخ ۶   فرزند کمتر رفاه بیشتر!؟ بالاخره این شعار شیطانی تمدن مالیخولیائی غرب بر پیشانی کشور اسلامی ما هم نشست. و براستی معلوم نیست که مبارزه ما با تهاجم فرهنگی غرب اصلًا چه معمائی است و اصولًا غرب زدگی یعنی چه و مبارزه با استکبار چه معمائی دیالکتیکی شده است. آنگاه که...
فلسفه ولایت زناشوئي

فلسفه ولایت زناشوئي

بهشت ۷ فلسفه ولایت زناشوئي این واضح است که عشق مرد به زن همان عشق ذهنیت و آگاهی او به خویشتن است. عاشق در واقع مرید دل خویش است که دلش امر به وصال با زن محبوبش را می کند. مرد، عاشق امیال و اراده زن نیست بلکه همان میزان تبعیت او از اراده زن هم به نیت وصال و نزدیکی...