نژاد پرستي و فحشاء

نژاد پرستي و فحشاء

حکمت  ۹  نژاد پرستي و فحشاء یکی از صور آشکار نژاد پرستی به عنوان هسته مرکزی کفر بشری در درون خانواده ها همانا پسر پرستی است که موجب تحقیر دختر در خانه می شود. این ظلم آشکار پسر را به سوی خلق و خوی دخترانه می کشاند و بی اراده و بی مسئولیت و مدعی و متکبر می کند و دختر...