بلاغت و زناشوئي

بلاغت و زناشوئي

حکومت اسلامی  ۱۷ بلاغت و زناشوئي «بلوغ» در لغت بمعنای قدرت رسانائی است. انسان بالغ را انسان «رسیده» هم گویند. این همان رسیدن به دیگران و امکان برقراری رابطه و رساندن پیام خود به دیگران است. پس قدرت ارتباط همان بلوغ و بلاغت است. لذا امری تماماً منطقی و معرفتی است و...