همسر کیست؟

همسر کیست؟

حلاج ۴ همسر کیست؟ خداوند در کتابش می فرماید که از جنس نفس هر کسی برایش همسری قرار می دهد و نیز می فرماید که مؤمن با مؤمن و کافر با کافر ازدواج می کند این ماهیت ازدواجهای طبیعی است که به نیت زناشوئی رخ می دهد. البته ازدواجهای مصلحتی و یا عقیدتی هم وجود دارند که از این...