زن بعنوان «انسان کامل»

زن بعنوان «انسان کامل»

خودکشی ۹ زن بعنوان «انسان کامل» سخن بر سر « انسان کامل » در اکثر مکاتب فلسفی و عرفانی جهان اساساً مرد را مخاطب قرار داده است و به یاد نداریم که هرگز از زن کامل سخنی به میان آمده باشد. گوئی که زن ذاتاً ناقص است و قرار بر کمال ندارد؟ با همه انتقادات تیز و تلخی که در این...