فلسفۀ حیاء

فلسفۀ حیاء

طب اسلامی ۸ فلسفۀ حیاء حیاء حاصل شرم و خجالت و ندامت از ظهور و بروز کردارهای زشت خویشتن و یا دیگران می باشد. حیاء واکنش وجدان در قبال اعمال غیر وجدانی است پس حیاء یک صفت فطری و نشانه تشخیص نیک و بد است و نیز نشانه احساس مسئولیت نسبت به خویشتن می باشد و دال بر حضور...
نگاه مادر به فرزند

نگاه مادر به فرزند

شفاعت ۶ نگاه مادر به فرزند در ابتدای هر زناشویی مرد از زن خود توقع پرستش دارد و زن نیز همین توقع را از شوهر خود دارد. مرد نیاز معیشتی زن را حربه ای بر علیه او می سازد تا او را به چنین پرستشی وا دارد. زن نیز نیاز جنسی مرد را حربه ای بر علیه او می سازد تا او را به چنین...
ازدواج ایده آل چیست؟

ازدواج ایده آل چیست؟

زرتشت ۷ ازدواج ایده آل چیست؟ ازدواج به معنای واقعه ای که کارگاه خلقت تاریخی بشر است و نیمی از دین و اساس مدنیت و رشد انسان است در واقع عرصه دگر شدن است. غیر شدن است چرا که اگر رشد از تغییر است تغییر هم بمعنای غیر شدن است یعنی از پوسته خود بیرون آمدن و در دیگری رشد...