چه کسي مي تواند دشمنش را دوست بدارد؟

چه کسي مي تواند دشمنش را دوست بدارد؟

عذاب ۵ چه کسي مي تواند دشمنش را دوست بدارد؟ حضرت مسیح (ع) می گوید: دوست داشتن کسانی که تو را دوست دارند یک تجارت است، دوستی حقیقی یعنی دوست داشتن دشمنان البته پر واضح است که منظور از دوست داشتن دشمنان، یعنی دوست داشتن کسانی که خود مرا و منافع و امیال مرا دشمن می دارند...