فلسفه خشوع

فلسفه خشوع

عرفان حلقه ۸ فلسفه خشوع خشوع بمعنای غایت تواضع و حیا و شرم و خاکساری در حضور خداست که البته در روابط با خلق خدا آشکار می شود و آن محصول تقرب بخداست چرا که خداوند مظهر کمال است و انسان بمیزانی که به او نزدیک می شود غایت حقارت و نابودگی خود را می یابد. خشوع یک ادب...