چرا خداوند دیده نمي شود!

چرا خداوند دیده نمي شود!

غیبت ۷   چرا خداوند دیده نمي شود! می دانیم که انسان تنها مخلوقی است که به لحاظ وجودی و به دلیل انسان بودنش کافر است یعنی منکر خداست و بلکه خود دعوی خدائی دارد و این بدان دلیل است که خلیفه خداست یعنی برجای خدا قرار گرفته است و از صورت و روح خدا صاحب وجود ویژه و اشرف...