نخواستن، نتوانستن است

نخواستن، نتوانستن است

قیامت ۷ نخواستن، نتوانستن است «بخوانید مرا تا اجابت کنم شما را» – قرآن کریم- این آیه علاوه بر اینکه مغز و اساس رابطه خدا با بندگان است و جوهره کل دین خدا در همه مذاهب حقه محسوب می شود بیانگر یک اصل فلسفی – عرفانی در قلمرو انسان شناسی و شناخت ذات اراده بشر...
فلسفه خجالت

فلسفه خجالت

فلسفه زندگی ۱ فلسفه خجالت کسی که از خودش خجالت نمی کشد بوئی از ایمان نبرده است حتی اگر هم احکام شرع را مو به مو انجام دهد. خجالت از خویشتن که همان حیا است منشأ ایمان و دین و اخلاق فطری انسان است و بمعنای حضور و نظر خدا در وجود انسان است. خجالت کشیدن از خود همان حیا...