چرا هیچکس تو را درک نمي کند؟

چرا هیچکس تو را درک نمي کند؟

متافیزیک ۱۰  چرا هیچکس تو را درک نمي کند؟ هر کسی معتقد است که دیگران او را اصلًا درک نمی کنند. همین امر موجب انزوای درونی و بیگانگی از همه می شود و تا سرحد انزجار به پیش می رود در حالیکه خودش را اهل فهم و دیگران را احمق می داند. چنین وضعی شاید هرگز به این شدت و فراگیر...