راز رابطه (فلسفه وجود)

راز رابطه (فلسفه وجود)

نجات ۳ راز رابطه (فلسفه وجود) آدمی چیزی جز ارتباطات خود با عالم و آدمیان نیست. برای درک این حقیقت کافی است که در ذهن خود برای لحظه ای هر چه غیر از خویشتن را نادیده انگارید آنگاه از هستی خودتان نیز جز عدم نمی ماند. این امر در قلمرو احساس قلبی دو صد چندان شدیدتر است. و...
سرنوشت تبلیغاتي و تبلیغ سرنوشت

سرنوشت تبلیغاتي و تبلیغ سرنوشت

مهدی موعود ۲ سرنوشت تبلیغاتي و تبلیغ سرنوشت عصر جدید عصر کثرت و تنوع فزاینده پدیده هاست که بصورت تصاعد هندسی رشد می کند. این وضعیت در آن واحد، بشر معاصر را مواجه یک اشد جبر و اختیار نموده است: جبر از جنبه کیفیت و معنا و اختیار از جنبه کمیت و فرم. مثلًا یک دانشجو در...
لطفاً به من نزدیک نشوید!

لطفاً به من نزدیک نشوید!

مولانا ۷ لطفاً به من نزدیک نشوید! بسیاری از آدمها گوئی بر پیشانی خود نوشته اند: لطفاً بمن نزدیک نشوید! تعداد این آدمها در عصر جدید مستمراً بیشتر می شود و این دال بر انزوا و محبوبیت آدمها در تن خودشان می باشد که مطلقاً میل به دوستی و همدلی و معاشرت صمیمی با کسی ندارند...