صراط المستقیم چیست؟

صراط المستقیم چیست؟

آخرالزمان ۳ صراط المستقیم چیست؟ می دانیم که سورۀ حمد درب ورود به قرآن است و بقول حضرت رسول اکرم (ص) حامل عصارۀ قرآن نیز هست همانطور که محور نماز است. در این سوره می گوئیم که: «خدایا فقط تو را می پرستیم و از تو یاری می جوئیم که ما را به صراط المستقیم رهنمون شوی». در...
چگونه مي توان ایمان آورد؟

چگونه مي توان ایمان آورد؟

آدم و حوا ۳ چگونه مي توان ایمان آورد؟ آنچه که همه آدمها شبانه روز در جستجویش هستند نامش ایمان است. زیرا کسی که ایمان ندارد احساس وجود ندارد و لذا مستمراً احساس نابودی می کند و همه شرارتهای آدمی حاصل این وضعیت است. آیا براستی چگونه می توان ایمان آورد و به حریم امنیت...