فلسفۀ کفر ذاتي بشر

فلسفۀ کفر ذاتي بشر

ابن عربی ۳  فلسفۀ کفر ذاتي بشر کفر در لغت بمعنای منکر است. این انکار در اصلش متوّجه وجود خود فرد است یعنی منکر نسبت بخویشتن. پس کافر قبل از اینکه منکر خدا باشد منکر خود می باشد و انکار خدا معلول انکار نسبت خویشتن است چرا که بقول علی (ع) خودِ خویشتن انسان همان خداست و...