امکان اندیشه ناب

امکان اندیشه ناب

امکان اندیشه ناب ای برادر تو همه اندیشه ای            مابقی هم استخوان و ریشه ای «مولوی» انسانیت انسان یعنی ماندگاری و حیات جاوید بشر روی زمین چیزی جز اندیشه ای نیست که از خود بر جای می نهد. آدمی حتی اگر قصد بقای جاوید بر روی زمین را هم داشته باشد بایستی به جای ثروت و...