س: آیا می توان نیچه را هم یک عارف خواند؟

س: آیا می توان نیچه را هم یک عارف خواند؟

س: آیا می توان نیچه را هم یک عارف خواند؟ ج: آری! عارفی بس عبرت انگیز. عارفی بی پیر که در ظلمت نفس خود گم شد. پس حتماً باید او را فهمید و به جماعتی که طالب ارتباط مستقیم با خدایند و برای امر خودشناسی وجود پیر را منکرند، شناساند و برحذر داشت مخصوصاً به پیروان...
چرا درباره زنان اینقدر بدبین هستید؟

چرا درباره زنان اینقدر بدبین هستید؟

چرا درباره زنان اینقدر بدبین هستید؟ (پاسخ به یک سؤال)   ما به ازای هر یک مقاله یا کتابی که درباره زن و انتقاد به بدیهای زن نوشته ایم دهها و بلکه صد ها مقاله و رساله درباره مرد و بدیهای او نگاشته ایم. و سایت ما اثبات ادعای ماست. فی المثل همه مطالبی که درباره علم و...