حکمت زندگي (برای چه زندگي مي کني؟)

حکمت زندگي (برای چه زندگي مي کني؟)

حکمت زندگي (برای چه زندگي مي کني؟)   براستی برای چه زندگی می کنیم؟ در یک کلمه باید گفت برای این زندگی می کنیم تا ببینیم که برای چه زندگی می کنیم. به همین دلیل کسانی که این مسئله ذاتی را در خود و زندگی فراموش می کنند، دچار خود فراموشی و نسیان کامل می شوند و فقط در...