دل مؤمن

دل مؤمن

دل مؤمن   «درکلّ عالم هستی، مخلوقی حیرت آورتر از قطعه گوشت خون آلوده ای که دل نام دارد ندیده ام». علی (ع). ولی حیرت آورترین دلها دل مؤمنان است که مظهر نور خداست. دل آدمی قلمرو جهان غیب و مخلوقات ماوراء طبیعی است و دل مؤمن، کانون عالیترین غیب الغیوب یعنی نور حق می...
«خود» چیست؟

«خود» چیست؟

«خود» چیست؟   * عشق همان خود- پرستی است. * کفر همان خود – انکاری است. * جنون همان خود – فراموشی است. * عرفان همان خود – شناسی است. * توحید همان خود – خدائی است. * تقوا همان خود – داری است. * آزادی همان خود – رهائی است. * عبادت همان خود – براندازی است. * خوشبختی...