«ببینید که چقدر مهم هستم! لطفاً»

«ببینید که چقدر مهم هستم! لطفاً»

«ببینید که چقدر مهم هستم! لطفاً»   این شعار، سرلوحه ندای قلبی و التماس آدمها در هر رابطه و جمعی است. این شعار به لحاظ شدّت و وسعت هرگز همچون عصر جدید خودنمائی نکرده است و تبدیل به عمیقترین و ملتمسانه ترین تمنّای قلبی هر انسانی شده است که: لطفاً نظری هم به من بی...