جهان به مثابه قلمرو اخلاق خدا

جهان به مثابه قلمرو اخلاق خدا

جهان به مثابه قلمرو اخلاق خدا   خداوند جامع جمیع همه صفات در کمال مطلق است و عالم هستی عرصه ظهور اخلاق اوست و آدمی مأمور است تا اخلاق او را بشناسد و از این اخلاق تبعیت کند تا همچون او شود که فرمود: از من اطاعت کنید تا همچون من شوید! اخلاق الله هدف خلقت جهان است و...