شیطان شناسی

شیطان شناسی و اما در روابط اجتماعی مؤمنانی که دارای امامی زنده و پیر طریقت هستند امری حیاتی تر از موضوع “دوست دوست” وجود ندارد که پیش از این در سائر آثارمان به تفصیل پرداخته ایم و در اینجا تذکر این نکته واجب است که بدانیم امر هدایت یک امری تماماً در...

شیطان شناسی

شیطان شناسی باید دانست که امروزه بزرگترین جهاد و چالش برای مؤمنان خالص که تحت ولایت اولیای الهی زیست می کنند همانا نظام طاغوت بین المللی و استکبار جهانی و سلطه همه جائی شیطان آریل از یکسو و وسوسه فرهنگ مشرکانه بر اکثریت جامعه بشری در سوی دیگر قرار دارد که همان وسواس...

شیطان شناسی

شیطان شناسی استکبار، استضعاف، استشراک که غایتش می شود: استوجاد، استعدام، استنفاق! این سه واژه بیانگر سه ماهیت از برخورد آدمی در قبال حق انتخاب و اختیاری است که خداوند به وی اعطا نموده است که حاصلش سه واژه مشهور قرآنی است: کفر، اخلاص و نفاق! که سه نوع انتخاب است:...

شیطان شناسی

شیطان شناسی اینان همان اهالی اشتراک و اختلاط و التقاط هستند که همیشه در بین حق و باطل سرگردانند زیرا نمی خواهند انتخاب کنند به همین دلیل همواره بستر و محمل اجرائی همه مظالم و مفاسد می باشند چرا که در عالم خلقت هیچ حقی برتر از حق اختیار و انتخاب نیست که مختص انسان است...

شیطان شناسی

شیطان شناسی اینست که در قرآن کریم شاهدیم که شیطان با مخلصین یعنی کسانی که انتخابی صادقانه کرده و خالصانه استعدام خود را پذیرفته و وجود را برای خدا و امام تسبیح می کنند هیچ کاری ندارد ولی بر صراط یعنی راه دین و هدایت به کمین می نشیند و مؤمنان مشرک را وسوسه و گمراه می...