شیطان شناسی

شیطان شناسی از لحاظ تاریخی می دانیم که مذهب امامیه بعد از رحلت پیامبر اسلام در یک جمع سه نفری و پنج نفری بنا گردید و تاریخ تشیع را پدید آورد که عبارت بود از: علی(ع)، سلمان، عمار، مقداد و ابوذر. که بتدریج این افراد در طول تاریخ از دنیا رفتند و مخلصین دیگری بر جای...