شیطان شناسی از آنجائی که امام یا پیر طریقت که خود حامل روحی از جانب پروردگار است مظهر رحمت و کرم و شفاعت و سخاوت است مریدان و مؤمنان را در نور محبتش غره می سازد و از آنجائی که این نومؤمنان به معرفت و عصمت ذاتی نرسیده اند بسرعت به این رحمت و کرم امام متکبر و مغرور...