آخرالزمان

آخرالزمان

تعریف «آخرالزمان» آخرالزمان مرحله و وضعیتی از تاریخ بشر است که در ھمه مذاھب بزرگ جھان از قبیل ھندوئیزم، زرتشت، یھود، مسیحیت و اسلام از آن سخن رفته و درباره اش پیشگوئی ھا شده است. ھمانطور که واژۀ « آخرالزمان » بما خاطر نشان میکند سخن ازپایان تاریخ و ترمینال و بارانداز...
اوشو

اوشو

اوشو در ایران و جریانات مدرن تئوسوفی، کريشنامورتی، کارلوس کاستاندا(دون خوان) اوشو یک شومن عارف نما و قدیس مآب بود که عمری در آمریکا و هندوستان به دنبال دار و دسته ای برای مقام بودایی و برهمنی بود ولی جز بیماران مبتلا به داروهای روان گردان و نیهیلیست های رومانتیک...
قیامت

قیامت

 قیامت (السّاعه) از کتاب دائرةالمعارف عرفانی جلد ۵ ص ۱۰۵ اثر استاد علی اکبر خانجانی قرآن کریم تنها کتابی است که معنای قیامت را در واژه فلسفه قیامت(السّاعه) بیان کرده است یعنی «هم اکنون.» درست به همین دلیل است که همه اسرار و احکام و معارف قرآنی بر مدار این معنا در حرکت...