اوشو

اوشو

اوشو در ایران و جریانات مدرن تئوسوفی، کريشنامورتی، کارلوس کاستاندا(دون خوان) اوشو یک شومن عارف نما و قدیس مآب بود که عمری در آمریکا و هندوستان به دنبال دار و دسته ای برای مقام بودایی و برهمنی بود ولی جز بیماران مبتلا به داروهای روان گردان و نیهیلیست های رومانتیک...