تشیع

تشیع

تشیع یعنی چه؟ ١-تشیع را از معنای پیروی از سنّت و راه و رسم امامان خارج کنیم زیرا معلوم شد که شیعه به این معنا شامل حال ما نمی شود متأسفانه. زیرا آنھا مقدس و ما نامقدس ھستیم. ٢-پس بیائیم انگشت شماری از شیعیان صدر اسلام را که معلوم شده که از مریدان امامان بودند،...
ازدواج و زناشویی

ازدواج و زناشویی

معنای ازدواج ازدواج در معنای لغتش عبارت است از دو تا شدن و دوتائی زیستن. این ھمان ھستی من – توئی
است . آدمی تا قبل از ازدواج یک ھستی منی دارد و فقط من است و در خویش زندگی می کند و
برای خویشتن. ھمه اعمال و روابطش برای خودش می باشد و در قلمرو روانش جز خودش کسی
وجود...
شریعتی

شریعتی

یکبار دگر شریعتی خرداد ۸۶ است و دقیقاً سی سال از رحلت حیرت آور دکتر شریعتی می گذرد. به این مناسبت میل دارم که دست از دین و عرفان و رسالت و ایدئولوژی و درمان و… بکشم و درباره پیر و محبوب نا دیده ام سخن بگویم. قبل از این در مقاله «افسانه من و شریعتی» مختصری گفتم و...