اشراق

اشراق

فلسفه مشاع و اشراق (فلسفه ذهنی و قلبی) بیش از دو هزار سال است که فلسفه به دو مکتب مشاع و اشراق تقسیم شده ولی هنوز هیچ تعریف روشن و محسوسی از هر یک و نیز تفاوت این دو ارائه نشده است. فلسفه یعنی عشق به حقیقت. مشاع در عرب به معنای اراده کردن است که واژه مشیّت و انشا از...
لقاءالله

لقاءالله

( لقاءالله) یا لاقی یا ملقّی ١- «لقی» به معنای القاء کردن، تلقین نمودن، نائل آمدن، لیاقت داشتن، ملاقات کردن و تلاقی نمودن است. ولی دارای دو معنای کلی و ویژه است که دو روی امری واحدند: القاء و تلقین نمودن معنا، انگیزه و حقیقتی در انسانی و سپس حق آن موضوع القاء شده را...