لقاءالله

لقاءالله

( لقاءالله) یا لاقی یا ملقّی ١- «لقی» به معنای القاء کردن، تلقین نمودن، نائل آمدن، لیاقت داشتن، ملاقات کردن و تلاقی نمودن است. ولی دارای دو معنای کلی و ویژه است که دو روی امری واحدند: القاء و تلقین نمودن معنا، انگیزه و حقیقتی در انسانی و سپس حق آن موضوع القاء شده را...