شیطان شناسی

شیخ اکبر ابن عربی در فتوحات مکیه می فرماید که ابلیس بدلیل ناری بودن ماهیتش در جهنم هیچ عذابی نمی کشد زیرا خود از جنس جهنم است. و این ادعائی گمراه کننده و خلاف است و گمراه کننده تر اینکه متعاقب این ادعا درباره کافران هم می گوید چون طبع آتشین می یابند در جهنم آتش را احساس نمی کنند. و این خلاف کلام خدا در قرآن است که می فرماید حتی به کافران اجازه نمی دهد تا به آتش عادت کنند و لذا پوست ضخیم آنها نو به نو میشود. هر چند که رحمت مطلقه الهی بر دوزخ هم حاکم است و مانع نابودیشان می شود و بالاخره پاک و بخشوده می شوند و پس از پایان جهان از آن خارج می گردند. در این امر نکته اینجاست که فطرت ازلی ابلیس ناری نبوده و بلکه نوری بوده است همانطور که خلق جدید آدم هم بر فطرت روح اللّهی قرار دارد و بقول الهی در سوره روم در فطرت آفرینش هیچ تبدیلی ممکن نیست و حتّی کفر هم فطرت ابلیس و آدم را تبدیل نمی کند بنابراین هر دو در این لعن شدگی در دوزخ دچار عذاب هستند و می سوزند. از روح بزرگ شیخ اکبر ابن عربی از بابت این انتقاد پوزش میطلبیم.
کتاب شیطان شناسی ص ۸