آخرالزمان

آخرالزمان

تعریف «آخرالزمان» آخرالزمان مرحله و وضعیتی از تاریخ بشر است که در ھمه مذاھب بزرگ جھان از قبیل ھندوئیزم، زرتشت، یھود، مسیحیت و اسلام از آن سخن رفته و درباره اش پیشگوئی ھا شده است. ھمانطور که واژۀ « آخرالزمان » بما خاطر نشان میکند سخن ازپایان تاریخ و ترمینال و بارانداز...