* ای فرزند آدم و حوا!

* ای فرزند آدم و حوا! یا از جنس آدمی و یا از جنس حوا. و تا چنین هستی در غربت و ناکامی بسر می بری زیرا نیمه ای و هرگز به نیمه دیگرت نمیرسی مگر اینکه از همان نیمه ای که هستی بگذری. کتاب جانشین خدا ص ۱۸، استاد علی اکبر...

با همجنس گرایان

با همجنس گرایان از جنس مخالف خود گریختید و او را لعن نمودید چرا که مخالف کفر و انکار و کبر و غرور شما بود، چرا که مخالف ستم و تجاوزگری شما بود، چرا که مخالف قدرت نمائی و عشق نمائی شما بود، چرا که مخالف دروغ شما بود و موافق واقعّیت وجودی شما بود و میخواست...
آشنایي تن به تن (فلسفه زناشویي)

آشنایي تن به تن (فلسفه زناشویي)

آشنایي تن به تن (فلسفه زناشویي)   جهان هستی برای آدمی چیزی جز جهان آشنایی نیست که در این آشنایی نهایتاً با خودش آشنا می شود و خود را می شناسد و می یابد به درجات. و این یافته همان توشه ابدی اوست و سرمایه او از حیات خود در جهان وجود. بی تردید ابزارهای ارتباطی و...
روانشناسي لقاء الله

روانشناسي لقاء الله

روانشناسي لقاء الله در قرآن کریم می خوانیم که در پایان جهان و روز قیامت کبری آنگاه که خداوند نقاب از چهره براندازد کافران می گویند که ای کاش هرگز آفریده نشده و خاک می بودیم. و آنگاه خود را با صورت در آتش دوزخ سرنگون می کنند. آیا براستی هرگز درباره این واقعه اندیشیده...
آدم و حوا, فلسفه ازدواج و زناشوئی, فلسفه طلاق

آدم و حوا, فلسفه ازدواج و زناشوئی, فلسفه طلاق

آدم و حوا زن و نخستین گناه: ناز «گفتیم که ای آدم با همسرت در بهشت بی هیچ زحمتی زندگی کنید و از نعمات آن از هر چه خواهید بر خوردار باشید و فقط به این درخت (ملعون) نزدیک نشوید که به ظلم مبتلا خواهید شد. پس شیطان هر دو را وسوسه و گمراه نمود و از بهشت بیرون کرد و گفتیم که...
نجات

نجات

تبیین ایدئولوژی شیعی(۲) پول و صداقت آنچه که موجب دروغگوئی و ریاکاری و مکر بشر است تلاش برای پنهان داشتن امیال و افکار و اعمال زشت است. و همه زشتی های بشر برخاسته از دنیا پرستی و بولهوسی های اوست و کل دنیای بشری در پدیده ای بنام پول متمرکز و فشرده شده است و لذا پول...