* ای فرزند آدم و حوا!

* ای فرزند آدم و حوا! قانون مرا رعایت کن تا به قانون حکومت های ستمگر مبتلا نشوی. مهر مرا رعایت کن تا به غضب عزیزان خود مبتلا نشوی. امر مرا رعایت کن تا تحت فرمان ظالمان در نیائی. حق مرا رعایت کن تا به بطالت مردم گرفتار نشوی. از مکر من بترس تا به مکر شیادان زمانه...

با یاران

با یاران همنشین و همدل و هم کلام و همراز و دوست شدن با یک انسان دیگر: این است عالیترین مقامی که برای انسان در این جهان ممکن است و لذّت و عزت و روحانّیت و بهشتی جز این نیست و راه رشد و هدایتی جز این نیز وجود ندارد. ولی این واقعه که هرگز با ارادۀ فردی و با...
حافظ

حافظ

حافظ راز عشق صنعانی (افلاطونی) داستان عشق شیخ صنعان در منطق الطیر عطیار نیشابوری يکی از قلیل حکمتهای عرفانی در ادبیات ايران و جهان است همانطور که داستان عشق يوسف و ذلیخا هم در قرآن به مثابه «احسن القصص» است. اين دو بیان يک واقعه در وادی عشق عرفانی می باشد. اين نوع...
ادگارد آلن پو, صادق هدایت, نیچه, گوگول, رمبو

ادگارد آلن پو, صادق هدایت, نیچه, گوگول, رمبو

ادگارد آلن پو بسم اللّه اعرف مقدمۀ مترجم: وقتی آدمی گنده می شود گوئی مغزش گَنده می شود و بخارات این گندیدگی را هم ایده و آرمان و فلسفه و منطق و حساب می خواند. بتدریج پاکی و سادگی و روشنی دوران کودکی و نوجوانی مبدّل به کدورت شده و حیرت و مکاشفه و دیدن تبدیل به عادت و...
حکومت اسلامی

حکومت اسلامی

حکومت اسلامی عرفان و سیاست عرفان همواره خصم قسم خورده سياست بوده است. چرا که عرفان بمعنای صدق با خويشتن است و کسی که با خود صادق باشد با همه صادق است و چون سياست بر دروغ و مکر و مردم فريبی استوار است لذا در تضاد آشتی ناپذير با عرفان قراردارد همانطور که علی (ع) سلطان...
عرفان اسلامی

عرفان اسلامی

عرفان اسلامی پیر و کودک پیری و کودکی دارای خصائل مشترکی هستند که لطافت طبع، رقت دل ، سادگی و صمیمیت از ویژه گیهای ظاهری این اشتراک است. علت اصلی این اشتراک نزدیک بودن به حریم و آستانه آخرت و نیستی است. یکی تازه از نیستی سر برآورده و دیگری بزودی به آن ملحق می شود. این...