ازدواج و زناشویی

ازدواج و زناشویی

معنای ازدواج ازدواج در معنای لغتش عبارت است از دو تا شدن و دوتائی زیستن. این ھمان ھستی من – توئی
است . آدمی تا قبل از ازدواج یک ھستی منی دارد و فقط من است و در خویش زندگی می کند و
برای خویشتن. ھمه اعمال و روابطش برای خودش می باشد و در قلمرو روانش جز خودش کسی
وجود...