بارهستي

بارهستي

بارهستي   آنچه که صبر و تحمّل و بردباری و رضا و تسامح نامیده می شود، مجموعه ای از واژه هائی است که بیانگر ابعاد گوناگون یک واقعه در انسان است و آن وقوع وجود درانسان و نزول بارهستی بر دوش روان اوست که باید آنرا حمل و تحمّل کند و این بار را ببرد و بردباری نماید و...
معماهای عرفاني زن

معماهای عرفاني زن

معماهای عرفاني زن (گفتگوئي با استاد علي اکبرخانجاني)   س- شما ادعا دارید که بانی مکتب «اصالت معرفت» هستید. لطفاً مقداری این امر را به زبان ساده روشن تر کنید. ج– مکتب اصالت معرفت بیان آخرالزمانی «توحید» است به معنای مکتب اصالت خدا. بدین معنا که «خدا کافی است». و...
دکتر شریعتي و پیروانش

دکتر شریعتي و پیروانش

دکتر شریعتي و پیروانش   دکتر شریعتی به معنای واقعی کلمه فرهنگبد دوران ما بوده است. هرچند که وی مسلمان شیعه آتشینی بود ولی وسعت و عمق نظر او موجب شد که فراسوی فرقه ها و مکاتب زمانه قرار گیرد و مبدل به یک مرجع فرهنگی در جهان معاصر اسلامی شود. وی بدین لحاظ از سلاله...
حكمت جاوید ( خداشناسي )

حكمت جاوید ( خداشناسي )

کرامت ۶    حكمت جاوید ( خداشناسي ) خداوند، هستی موجودات است و نیستی آنها: هستی ِ نیستی و نیستی ِ هستی، هستی ِ هستی و نیستی ِ نیستی. خداوند تنها موجودی است که همه او را می شناسند. خداوند آنگاه شدیدتر حضور دارد که ما در خود حضور داریم. هرگاه که بخود می آییم خدا را...
امامت در اسلام و تشیع و تبیین عملی آن در جامعه مدرن امروزی

امامت در اسلام و تشیع و تبیین عملی آن در جامعه مدرن امروزی

مظلومیّت تاریخی حسین (ع) (خلیفه ناکام) مظلومیّت حسین (ع) در دوران حیاتش نیز دوگانه بود. یکی آن بود که امویان کردند ولی بدتر از آن خیانت شیعیانش در کوفه بود. ولی مظلومیّت سوّم حسین در تاریخ تشیّع نهفته است و آن تحریف او و هویت و جهاد و رسالت و امامت اوست که استمرار...