صادق هدایت « بوف کورِ ِوجدان ملّي ما »

صادق هدایت « بوف کورِ ِوجدان ملّي ما »

صادق هدایت « بوف کورِ ِوجدان ملّي ما »   هدایت یک انسان به خود – آمده بی رهنما و بی امام است و لذا مؤمنی کافر است و بدین لحاظ عین نیچه آلمانی است. هدایت با عمر کوتاهش کل زمانه اش را در گستره جهان، دید و فهمید و غایت تراژیکش را به یقین دریافت و فاتحه این تمدن را...
( جهنم ۱ ) جنگ پوپر و هایدگر در ایران، انديشه های ديالکتيکی و برزخی

( جهنم ۱ ) جنگ پوپر و هایدگر در ایران، انديشه های ديالکتيکی و برزخی

( جهنم ۱ ) جنگ پوپر و هایدگر در ایران اين خود سرّی عظيم از سرنوشت و ماهيت قوم ايرانی است که همواره در طول تاريخ خود ميدان نبرد بيگانگان بوده است. اين امر به يک لحاظ دال بر بی هويتی و تيره بختی ايرانيان است و به لحاظی ديگر دال بر ميهمان نوازی آنهاست در عين حال موجب...
برزخ و حقّ آن, قبض و بسط روح, فلسفه دنیا

برزخ و حقّ آن, قبض و بسط روح, فلسفه دنیا

خود – آئی زن زن تحت الشعاع نگاه مردش به انسانیت و روح انسانی زنده می شود ولی هنوز موجودی برزخی است و خودی ندارد بلکه به تازگی طالب خود و هویت ذاتی شده است. در خلقت ازلی به روایات دینی، زن از سینه مرد بیرون آمده است. لذا جایگاه حقیقی و ازلی و جاودانه زن دل مرد است....
کرامت

کرامت

عشق عرفانی و عشق جنسی تجربه حیات زمینی انسان در تاريخ جز عشق هیچ چیز زيبا و ماندگاری بر جای ننهانده است و به قول حافظ شیرازی تنها يادگار ابدی انسان در کائنات است. و درعین حال اين ماندگارترين و عالیترين و شیرين ترين تجربه سر بر آورده از حیرت آورترين و تلخ ترين و...
بهشت

بهشت

بهشت و جهنم فاجعه مهاجرت روستائیان به شهرها يکی از آرمانهای اصولی انقلاب و همه انقلابيون در سرآغاز کارش پيشگيری از مهاجرت جنون آميز روستائيان به شهرها و بلکه پديد آوردن مهاجرت دوباره از شهرها به روستاها بود. ولی با همه تدابيری که انديشيده شد و به اجرا درآمد حاصب کار...
هایدگر

هایدگر

فلسفه هایدگر ایدئولوژی هزاره سوم «نیهیلیزم» وقتی از محبت سخن می گویی هر چه عاطفه را به سخره می گیرند و از علم دم می زنند که «عشق پاک دروغ قدیمی است» ولی آنگاه که از عقل سخن می گویی به ناگاه عاشق پیشه می شوند و اصلا منطق را در شأن خود نمی دانند. و اما آنگاه که از وظیفه...