تشیع

تشیع

تشیع یعنی چه؟ ١-تشیع را از معنای پیروی از سنّت و راه و رسم امامان خارج کنیم زیرا معلوم شد که شیعه به این معنا شامل حال ما نمی شود متأسفانه. زیرا آنھا مقدس و ما نامقدس ھستیم. ٢-پس بیائیم انگشت شماری از شیعیان صدر اسلام را که معلوم شده که از مریدان امامان بودند،...