تناسخ (نسخ، فسخ، مسخ و رسخ) در اسلام و سائر مذاهب

تناسخ (نسخ، فسخ، مسخ و رسخ) در اسلام و سائر مذاهب

تناسخ اسلام و تناسخ تناسخ يا حلول موجودی در انسان يا انسان در موجودی ديگر يکی از ارکان مذهب هندو است که چهار نوع دارد: نسخ، فسخ، مسخ و رسخ. که مربوط به چهار نوع حلول است: حلول جمادی، حلول نباتی، حلول حیوانی و حلول بشری. يعنی تبديل يک انسان بعد از مرگ به يک سنگ، گیاه،...
کریشنامورتی

کریشنامورتی

کریشنامورتی نظری بر مکتب کریشنامورتی (عرفان دجّالی) کريشنامورتی بهمراه تعدادی دگر از جمله کاستاندا و اوشو از جمله بانیان تئوصوفی لاییک در عصر جدید هستند و این بمعنای عرفان لامذهب و یا لامذهبی عرفان است؟! و لذا کل اين جريانات مدرن تئوصوفی که جملگی از آمريکا برخاسته اند...
ماورای طبیعت

ماورای طبیعت

ماورای طبیعت وجود و رابطه انسان مخلوق روابط خویش با سائر موجودات است مثل هر موجود دیگری درجهان هستی. روابط هر موجودی منبع تغذیه حیات و هستی اوست و نیز ارکان وجودش در بستر هستی. روابط هر انسانی به مثابه تار و پود نامرئی وجود اوست و پایه های نامرئی اسکانش در جهان. هر...
فلسفه مرگ

فلسفه مرگ

فلسفه مرگ توشه آخرت چیست؟ توشه آخرت آن چیزی است که می توان با خود از قبر هم عبور داد و تا ابد به همراه داشت که گوهر بقای جاوید باشد. پس توشه آخرت بایستی چیزی جاودانه باشد که تو را با مرگت جاودانه کند. و آن چیز چیست؟ جاودانه فقط خداست ولاغیر. پس توشه آخرت ما چیزی جز آن...