* ای فرزند آدم و حوا!

* ای فرزند آدم و حوا! آنگاه که به زیبائی خود فخر میکنی در حال زنائی. کتاب جانشین خدا ص ۱۲۵، استاد علی اکبر خانجانی

* ای فرزند آدم و حوا!

* ای فرزند آدم و حوا! هیچ مرضی هولناکتر از تکبر و انکار حق نیست. کتاب جانشین خدا ص ۱۰۳، استاد علی اکبر خانجانی

* ای فرزند آدم و حوا!

* ای فرزند آدم و حوا! بترس از اینکه خود را بهتر از کسی ببینی. کتاب جانشین خدا ص ۳۹، استاد علی اکبر خانجانی

* ای فرزند آدم و حوا!

* ای فرزند آدم و حوا! پنداشته ای که با بنگ، خلاق می شوی و با ال. اس دی متحول میگردی و با تریاک آرامش می یابی. اینها عذابهای کبیری است که بواسطه تکبر از تو به تو رسیده است. با بنگ رسوا می شوی و با ال. اس . دی در جنون ساقط می گردی و با تریاک چنان می میری که از مردن...

ای فرزند آدم و حوا!

ای فرزند آدم و حوا! بین شناخت و باورت چیزی جز تکبرت حائل نیست. پس بدان که کبرتو حائل است بین علم و عمل تو. پس کبر تو کانون ناکامی توست. کتاب جانشین خدا ص ۱۸، استاد علی اکبر...