* ای فرزند آدم و حوا!

* ای فرزند آدم و حوا! ایمانت فعال و خلاق نمی شود مگر اینکه یکی از مخلصان مرا شناخته و تصدیق و اطاعت کنی. چون بر اطاعت وارد شدی به حکمت من میرسی و در حکمت من به شریعت من میرسی و در شریعت من به معرفت من میرسی و در معرفت من به شفاعت (طبابت) میرسی و در شفاعت به حق من...

* ای فرزند آدم و حوا!

* ای فرزند آدم و حوا! چرا از درد نافهمی خویش به فغان نمی آئی و نعره نمیزنی و سر به بیابان نمی گذاری و دیوانه نمیشوی؟ من تو را فقط برای این درد آفریده ام. این درد جانشین تو بر جای من است. درد نافهمی همان درد فهمیدن است که باور نمی شود. باور کن که عین منی تا رستگار...