* ای فرزند آدم و حوا!

* ای فرزند آدم و حوا! بدان که داروهای اعصاب و روان جملگی نابود کننده عقل و ایمان و اراده توست و جملگی از محصولات درخت زقوم است که در طبقه هفتم دوزخ قرار دارد. کتاب جانشین خدا ص ۱۲۸، استاد علی اکبر...

* ای فرزند آدم و حوا!

* ای فرزند آدم و حوا! هرگز مپندار که زجر و عذاب موجب رشد باشد. این نهایت مکر شیطان است که پیچیده گی و سردرگمی و پریشانی و بدبختی را دلیل رشد و عظمت شما قرار می دهد تا شما را در دوزخ به غل و زنجیر کشد. کتاب جانشین خدا ص ۵۷، استاد علی اکبر...

* ای فرزند آدم و حوا!

* ای فرزند آدم و حوا! می بینم که بواسطه صرف زقّوم (مسکن ها) خون در رگهایت چون قیر ثقیل گردیده و از حرکت باز ایستاده است و صورت تو را سیاه کرده و نشانه دوزخ را از رخسارت آشکار نموده است و اینک مقام و صفت جهنمی خود را به بازار خود فروشی برده ای و بر بدنت تیغ می کشی و...

* ای فرزند آدم و حوا!

* ای فرزند آدم و حوا! آنگاه که یکی از مؤمنان مرا انکار نمودی روی بسوی دوزخ نمودی. و چون او را مورد تهمت و عداوت قرار دادی به درب دوزخ رسیدی. چون بر علیه او دست بکار شدی در دوزخی و می سوزی و نعره میزنی و دادرسی نمی یابی زیرا دادرسی را که بسوی تو فرستاده بودم خصومت...

* ای فرزند آدم و حوا!

* ای فرزند آدم و حوا! چون مرا از رحمتهایم نشناختی از در قهر می آیم تا بشناسی. بیماری تو و خفت و خواری تو و درماندگی و زاری تو و بیکسی و بی یاری تو و فقارت و بیعاری تو جملگی منم. پس مرا باور کن تا از در لطف آیم. ورنه تو را بخودت وا می گذارم تا مسخره و دیوانه شوی. تو...
صادق هدایت « بوف کورِ ِوجدان ملّي ما »

صادق هدایت « بوف کورِ ِوجدان ملّي ما »

صادق هدایت « بوف کورِ ِوجدان ملّي ما »   هدایت یک انسان به خود – آمده بی رهنما و بی امام است و لذا مؤمنی کافر است و بدین لحاظ عین نیچه آلمانی است. هدایت با عمر کوتاهش کل زمانه اش را در گستره جهان، دید و فهمید و غایت تراژیکش را به یقین دریافت و فاتحه این تمدن را...