* ای فرزند آدم و حوا!

* ای فرزند آدم و حوا! خود – شناسی بزرگترین اجر صدق است. کتاب جانشین خدا ص ۸۶، استاد علی اکبر خانجانی

* ای فرزند آدم و حوا!

* ای فرزند آدم و حوا! نمی توانی بخود بازگردی و از این دربدری نجات یابی مگر اینکه تصدیق کنی و تسلیم شوی کسی را که خود را شناخته و مرا درک کرده است. تو چگونه طالب خود –شناسی هستی که خود – شناسان را منکری و از آنها گریزانی. کتاب جانشین خدا ص۳۰، استاد علی اکبر...

* ای فرزند آدم و حوا!

* ای فرزند آدم و حوا! نه در صلح دنیا برای تو خیری است و نه در جنگش برای تو خطری است. اینها همه برای آن است که خود را بشناسی و بسوی من راه یابی. کتاب جانشین خدا ص ۲۷، استاد علی اکبر...

* ای فرزند آدم وحوا!

* ای فرزند آدم وحوا!  جهلی نیست تو را جز جهل خود – نشناسی. و مکری نیست تو را جز مکر فرار از خود. و ستمی نیست تو را جز خیانت کسانی که به آنها دل بسته ای. و عذابی نیست تو را جز آنکه تو را بسوی خودت باز می گرداند. تو از خود گریزی نداری. آیا داری؟ هرگز!...
مالیخولیای عشق

مالیخولیای عشق

مالیخولیای عشق   هنگامیکه کسی فرد دیگری را مورد تمجید و ستایش قرار می دهد اگر این امر پدیده ای عمداً و آگاهانه از روی فریبکاری نباشد باز هم یک فریب غریزی و ناخودآگاه در میان است که راز عشق می باشد. هر کسی هر نیکی و زیبائی و عظمتی را که در دیگری می بیند در واقع...
خطرات خاطرات

خطرات خاطرات

خطرات خاطرات   نخستین و نقد ترین پرده از ذهن انسان که بر تمامیت طبقات ذهنش مسلط است. همانا خاطرات گذشته اوست که البتّه وجه عمیقتر این خاطره همانا تاریخ و وراثت است که حافظه ناخودآگاه و جمعی – تاریخی نامیده می شود ولی خاطرات زندۀ هرکسی در محدودۀ عمرش کلّ اندیشه...