* ای فرزند آدم و حوا!

* ای فرزند آدم و حوا! از من تقلید مکن، اطاعت کن. فن و دانش و هنر و تکنولوژی تو حاصل تقلید تو از من است و نشانه بخل و انکار تو نسبت به من است و من تو را بواسطه همین تقلیدی که کرده ای عذاب می کنم و تو را به آنها مبتلا و در آن به بند می کشم و رنجور می کنم. مرا که خالق...

* ای فرزند آدم و حوا!

* ای فرزند آدم و حوا! بدان که اگر دانش تو از امور دنیا هزاران بار بیش از این شود باز هم در مشکلات تو اندک گشایشی هم حاصل نمی آید و بلکه هزاران بار بیش از این از نجات خود مأیوس تر می گردی. دانش خود را از دلت فزونی بخش که هر ذره اش هزاران در سعادت بگشاید. کتاب جانشین...

* ای فرزند آدم و حوا!

* ای فرزند آدم و حوا! به دانش و فنون مادی حریص و امیدوار مباش که حتی در دنیا هم دردی از تو را دوا نمی کند و اگر هم بکند عمرش بیشتراز عمر تو نخواهد بود. دانشی را بجو که در ورای تن به کارت آید. کتاب جانشین خدا ص ۳۶، استاد علی اکبر...