* ای فرزند آدم و حوا!

* ای فرزند آدم و حوا! آنگاه که دروغ می گوئی گوشهایت کر می شود و چشمانت کور می گردد و ذهنت پریشان می شود و دلت بتو دشنام می دهد و اعضاء و جوارحت با تو به ستیزه بر می خیزد و وجودت تو را انکار می کند. کتاب جانشین خدا ص ۹۳، استاد علی اکبر...

* ای فرزند آدم و حوا!

* ای فرزند آدم و حوا! بدان که آدم دروغگو حرف راست را باور نمی تواند کرد. و این عذاب است. کتاب جانشین خدا ص ۹۳، استاد علی اکبر...

* ای فرزند آدم و حوا!

* ای فرزند آدم و حوا! اگر بدانی که منشأ تمام بدبختیهای تو دروغهای توست هرگز دروغ نمی گوئی. پس دروغ تو نشانه جهل توست. حال که فهمیدی پس دروغ مگو. کتاب جانشین خدا ص ۹۱، استاد علی اکبر...

* ای فرزند آدم و حوا!

* ای فرزند آدم و حوا! با مردم بی ریا و راستگو باش تا من از میان مردمان بر تو آشکار شوم. هزاران سال در آسمانها مرا خواندی و نیافتی و کافر گشتی. اینک مرا بر زمین بجوی و از میان همنوعانت بخوان تا بشنوی و بیابی و ببینی. جانشین خدا ص ۱۰، استاد علی اکبر...

* ای فرزند آدم و حوا!

* ای فرزند آدم و حوا! بنگر بخویشتن که در همه حال راضی هستی. پس چرا به دروغ گلایه میکنی ای منکر؟! این منم که در تو راضی ام حال آنکه تو تظاهر به شکوه می کنی و دروغ می گوئی. دروغ میگوئی تا مرا انکار کنی. تو بمن تهمت میزنی و من هم از تو بسیار می گذرم ولی به ناگاه تو را...