* ای فرزند آدم و حوا!

* ای فرزند آدم و حوا! محال است که در دوستی با احمقان، عقل خود را از دست ندهید. کتاب جانشین خدا ص ۱۳۰، استاد علی اکبر خانجانی

* ای فرزند آدم و حوا!

* ای فرزند آدم و حوا! و رها مکن کسی را که رنجت را درمان می کند و غرورت را می شکند و گذشته ات را پاک می کند و آینده ات را آرام می سازد و آرزوهایت را پوچ می نماید و تو را از مردم و زمانه مأیوس کرده و به دلت دعوت می کند. رها مکن او را هر چند که او رهایت کند و از خود...

* ای فرزند آدم و حوا!

* ای فرزند آدم و حوا! خوشا بحال کسی که دوستی و دشمنی مردم برایش یکسان است. کتاب جانشین خدا ص ۹۹، استاد علی اکبر خانجانی

* ای فرزند آدم و حوا!

* ای فرزند آدم و حوا! خوشا بحال کسی که هیچ دشمن و رقیبی نمی بیند. کتاب جانشین خدا ص ۹۹، استاد علی اکبر خانجانی

* ای فرزند آدم و حوا!

* ای فرزند آدم و حوا! بدان که در خویشتن هیچ تغییری نمی توانی داد مگر اینکه در نیت رابطه خود با دیگران تغییر دهی و روابط اجتماعی خود را دگرگون سازی و بسیاری را که دوست می پنداشتی رها کنی و مؤمنان و پاکان را به دوستی برگزینی و رابطه با بدکاران و دروغگویان و متکبران را...

* ای فرزند آدم و حوا!

* ای فرزند آدم و حوا! دلت را بمن بسپار و سرت را به یکی از دوستان حی و حاضر من. بدینگونه است که ظاهر و باطن و دنیا و آخرت تو اصلاح و زیبا میشود. کتاب جانشین خدا ص۳۱، استاد علی اکبر...