* ای فرزند آدم و حوا!

* ای فرزند آدم و حوا! بهترین دارو، گرسنگی است. کتاب جانشین خدا ص ۱۱۸، استاد علی اکبر خانجانی

* ای فرزند آدم و حوا!

* ای فرزند آدم و حوا! بهترین سلامت، آرامش است. کتاب جانشین خدا ص ۱۱۷، استاد علی اکبر خانجانی