شیطان شناسی

در قرآن کریم در ماجرای راز دل کردن دو بهشتی و از سوی دیگر در راز دل گفتن دو جهنمی متوجه می شویم که هیچکس به تنهائی به هیچ جائی نمیرود و هیچ حرکت و رشدی ندارد و هیچ خلق جدیدی را درک و تجربه نمی کند نه رحمانی و نه ظلمانی! هر کسی به همراهی و دوستی با یک انسان دیگر است...

شیطان شناسی

شیطان شناسی سختی رابطه با دوست دوست(خواهران و برادران ایمانی) در اینست که آدمی عدمیت و استضعاف ازلی خود را در آئینه دوستی با آنها مشاهده می کند که بایستی آنرا تصدیق کند و نور وجود و روحش را برای امام سجده و تسبیح نماید در غیر اینصورت لاجرم دچار تنفیس و ظلمت شیطان...

شیطان شناسی

شیطان شناسی در حقیقت استکبار و عداوت در میان پیروان هر پیامبر یا امام یا عارف و یا عالم و فقیهی همان معضله انکار دوست دوست و تنفیس ابلیس است همانطور که امروزه شاهدیم که این استکبار و ریاست طلبی و فرقه گرائی در میان مسلمین و همچنین شیعیان سرمنشأ تمام بدبختی های آنهاست...

شیطان شناسی

شیطان شناسی حال از منظر ارزش حیاتی دوست دوست به اهمیت و عظمت واقعه غدیر خم بنگریم که چیزی جز معرفی دوست دوست و بنیانگذاری جامعه مثلث ایمانی نبود زیرا واقعه غدیر فقط معرفی علی بعنوان امام و وصی نبود زیرا این مسئله مطلقاً تازگی نداشت آنچه که در این واقعه امری کاملاً...

شیطان شناسی از آنجائی که امام یا پیر طریقت که خود حامل روحی از جانب پروردگار است مظهر رحمت و کرم و شفاعت و سخاوت است مریدان و مؤمنان را در نور محبتش غره می سازد و از آنجائی که این نومؤمنان به معرفت و عصمت ذاتی نرسیده اند بسرعت به این رحمت و کرم امام متکبر و مغرور...

شیطان شناسی

شیطان شناسی از لحاظ تاریخی می دانیم که مذهب امامیه بعد از رحلت پیامبر اسلام در یک جمع سه نفری و پنج نفری بنا گردید و تاریخ تشیع را پدید آورد که عبارت بود از: علی(ع)، سلمان، عمار، مقداد و ابوذر. که بتدریج این افراد در طول تاریخ از دنیا رفتند و مخلصین دیگری بر جای...