* ای فرزند آدم و حوا!

* ای فرزند آدم و حوا! خود – شناسی بزرگترین اجر صدق است. کتاب جانشین خدا ص ۸۶، استاد علی اکبر خانجانی

* ای فرزند آدم و حوا!

* ای فرزند آدم و حوا! بدان هر که صدق ندارد نه دین دارد نه عقل دارد نه علم دارد و نه محبت دارد و نه انصاف و نه وفا و نه سلامت و نه حیات. کتاب جانشین خدا ص ۸۴، استاد علی اکبر...