خودکشی

خودکشی

خودکشی تدریجی تنها زیستی جز مردان حق را نشاید و آنهم خود به انتخاب خود تنهائی و انزوا نمی گزینند. زیستن به تنهائی برای عامه مردمان مخاطره آمیز و مفسدانه و مهلک است و این امر برای زنان دو صد چندان خطرناکتر است. امروزه در شهرهای بزرگ صنعتی جهان شاهد گروه کثیری از زنان...
شفاعت

شفاعت

شفاعت فلسفۀ راز هر کسی رازی در زندگی دارد که چه بسا جز خودش نمی داند و تمام هويت در همین راز مگو شکل می گیرد و لذا سرنوشت زندگی هر کسی در همان صورت آشکارش نیز بکلی گنگ و اسرارآمیز است. اين راز مگو گاه آنقدر مگو می ماند که چه بسا خود فرد هم آن را از ياد خودش می برد...
طب اسلامی

طب اسلامی

طب اسلامی دین درمانی «دروغ»« نخستین امری در همه مذاهب ا لهی و اخلاق و عرف بشری میباشد که نهی گردیده و در دین اسلام «االفساد» و درب دوزخ معرفی شده است که صدها آیه و حدیث بهمراه دارد که نیازی به ذكرش نیست و همگان به آن آگاهند. فطری بودنِ راستی و ملعون بودن دروغگوئی در...
طب اسلامی

طب اسلامی

طب اسلامی ایدز: ویروس تروریزم ايدز يک مرض تروريست است يعنی وحشت افکن. و محصول اين تمدن ترور می باشد و بشر تروريست را به اشدّ ترور افکنده است تا مهار نمايد. ايدز، ظهور نفس تروريست بشر مدرن می باشد. در يک کلام ويروس HIV که مولّد ايدز است هیچ بیماری خاصی پديد نمی آورد....
شیطان شناسی

شیطان شناسی

چه نباید کرد ؟ بایستی تا حد امکان از تکنولوژی و فرآورده هایش پرهیز نمود . بایستی تا حد امکان از جهان دانش و صنعت پزشکی فاصله گرفت . بایستی رسانه ها را باور نکرد و تبعیت ننمود . بایستی تا حد امکان از بانک و بیمه دوری نمود . بایستی از ریاکاری در دین توبه کرد . بایستی از...