عشق عرفانی و عشق جنسی

عشق عرفانی و عشق جنسی

تجربه حیات زمینی انسان در تاريخ جز عشق هیچ چیز زيبا وماندگاری بر جای ننهانده است و به قول حافظ شیرازی تنها يادگار ابدی انسان در کائنات است. و در عین حال اين ماندگارترين و عالیترين و شیرين ترين تجربه سر بر آورده از حیرت آورترين و تلخ ترين و تراژيكترين تجربیات نیز مي...

* ای فرزند آدم و حوا!

* ای فرزند آدم و حوا! بترس و برحذر باش از کسانی که عبث و عذاب را لباس عرفان پوشانیده اند. کتاب جانشین خدا ص ۶۰، استاد علی اکبر خانجانی

* ای فرزند آدم و حوا!

* ای فرزند آدم و حوا! امروز روزی است که واژه های عرفان و آزادی و برابری، کانون بذر افشانی لطیف ترین حیله های ابلیس است تا شما را به غایت خود – فریبی ها و جبرها و ستم های مدرن سرنگون سازد. کتاب جانشین خدا ص ۵۹، استاد علی اکبر...

* ای فرزند آدم و حوا!

* ای فرزند آدم و حوا! آنچه را که تو عرفان و متافیزیک نام نهاده ای نهایت جهل و ماده پرستی توست که تو را به جنون کشانیده است و اینک جنون را مذهب خود نموده ای و بدان فخر میکنی ولی در این فخر هم رسوائی. کتاب جانشین خدا ص ۵۶، استاد علی اکبر...

* ای فرزند آدم و حوا!

* ای فرزند آدم و حوا! آیا پنداشته ای که با مخلوطی از عرفان و کامپیوتر می توانی از عذابهای دوزخی خود بکاهی؟ آیا پنداشته ای که با ترکیبی از شریعت و دلار می توانی اندکی از رسوائیهای خود را پنهان داری؟ آیا پنداشته ای که با تلفیقی از حقیقت و سیاست می توانی از نابودی...

با یاران

با یاران همنشین و همدل و هم کلام و همراز و دوست شدن با یک انسان دیگر: این است عالیترین مقامی که برای انسان در این جهان ممکن است و لذّت و عزت و روحانّیت و بهشتی جز این نیست و راه رشد و هدایتی جز این نیز وجود ندارد. ولی این واقعه که هرگز با ارادۀ فردی و با...