عرفان و عشق جنسی

عرفان و عشق جنسی

عرفان از کتاب دائرةالمعارف عرفانی اثر استاد علی اکبر خانجانی تجربه حیات زمینی انسان در تاريخ جز عشق هیچ چیز زيبا وماندگاری بر جای ننهانده است و به قول حافظ شیرازی تنها يادگار ابدی انسان در کائنات است. و در عین حال اين ماندگارترين و عالیترين و شیرين ترين تجربه سر بر...